محصولات نرم افزاری

با توجه به رشد فزاینده شبکه های اجتماعی و دسترسی از راه دور به امکانات و اختیارات سازمانها شرکت انطباق کیفیت آسیا بخش خدمات نرم افزاری خود را راه اندازی و نرم افزارهای ذیل در اختیار مشتریان قرار داده شده است. نرم افزار TQS در این نرم افزار امکان خودارزیابی براساس معیارهای EFQM به صورت دوره...

20 خرداد 1395 14:26 0 دیدگاه