آرشیو نوشته ها

AQC 1012
14 شهریور 1396

AQC 1012

نام شرکت: شرکت سنگین سازه تجهیز فولادی Sanginsazeh Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4 شماره گواهینامه: AQC 1012 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 08/09/2017...

AQC 1011
14 شهریور 1396

AQC 1011

نام شرکت: شرکت سازور سازه آذرستان Sazvar Sazeh Azarestan نوع گواهینامه: ISIRI/ISO3834-2 شماره گواهینامه: AQC 1011 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه:...

AQC 1010
14 شهریور 1396

AQC 1010

نام شرکت: شرکت برج بنا فولاد خاورمیانه .Borj bana foulad khavarmiane Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4 شماره گواهینامه: AQC 1010 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور...

AQC 1009
14 شهریور 1396

AQC 1009

نام شرکت: سازه های فلزی باقرزاده Bagherzade metal structures نوع گواهینامه: ISO 3834-4,ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1009 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور...

AQC 1008
13 شهریور 1396

AQC 1008

نام شرکت: مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین رشت آباد Rashtabad heavy vehicles technical inspection center نوع گواهینامه: ISO 9001:2015 شماره گواهینامه: AQC 1008 دامنه: Technical...

AQC 1007
13 شهریور 1396

AQC 1007

نام شرکت: شرکت فن آوری نوین نیرو FANAVARY NOVIN NIROO نوع گواهینامه: ISIRI/ISO3834-2 شماره گواهینامه: AQC 1007 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه:...

AQC 1006
07 شهریور 1396

AQC 1006

نام شرکت: شرکت صنعتی ساختمانی کوپال Koupal Industrial Construction Co نوع گواهینامه: ISO 3834-2,ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1006 دامنه: Constructive steel structures تاریخ...

AQC 1005
05 شهریور 1396

AQC 1005

نام شرکت: پیشگامان سازه زند (آهنگر) AHANGAR Co نوع گواهینامه: ISO 3834-3,ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1005 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه:...

آرشیو نوشته ها