آرشیو نوشته ها

کد 980
20 تیر 1395

کد 980

نام شرکت: دفتر خانه کرمانی Registry Kermani نوع گواهینامه: ISO 10002:2014 شماره گواهینامه: 980 دامنه: Notray Public's office servisec تاریخ صدور گواهینامه: 9/1/2016 تاریخ...

کد 922
20 تیر 1395

کد 922

نام شرکت: نان و شیرینی تهران Nan-Tehran نوع گواهینامه: ISO 10002:2014 شماره گواهینامه: 922 دامنه: Confectionery تاریخ صدور گواهینامه: 02/07/2013 تاریخ انقضا گواهینامه:...

کد 923
20 تیر 1395

کد 923

نام شرکت: آجیل و خشکبار تواضع Nuts Tavazoe نوع گواهینامه: SO 10002:2014 شماره گواهینامه: 923 دامنه: Preparation and Sales of Nuts تاریخ صدور گواهینامه: 02/07/2015 تاریخ انقضا...

کد 960
20 تیر 1395

کد 960

نام شرکت: سپهر اصل Sepehr Article نوع گواهینامه: ISO 10002:2014 شماره گواهینامه: 960 دامنه: Pastry and Halva تاریخ صدور گواهینامه: 26/03/2016 تاریخ انقضا گواهینامه: 26/03/2017...

کد 981
20 تیر 1395

کد 981

نام شرکت: سازه های آوان فولاد شرق Structur alavant steel East نوع گواهینامه: ISO 3834-2:2011 شماره گواهینامه: 981 دامنه: Constructive steel structure تاریخ صدور گواهینامه:...

کد 934
20 تیر 1395

کد 934

نام شرکت: شفا فارمد Shafa Farmed نوع گواهینامه: ISO 9001:2008 شماره گواهینامه: 934 دامنه: Design , Development and Production of Biopharmaceutical Products تاریخ صدور...

کد 160351
20 تیر 1395

کد 160351

نام شرکت: موسسه زیبایی قلندری Qalandari Beauty Institute نوع گواهینامه: ISO 9001:2008, شماره گواهینامه: Q-160351 دامنه: All services about Beauty and Make up تاریخ صدور...

کد 983
20 تیر 1395

کد 983

نام شرکت: کاریز بندر Kariz Bandar نوع گواهینامه: ISO 9001:2008,ISO 14001:2004,OHSAS 18001:2007,HSE شماره گواهینامه: 983 دامنه: Insurance Services تاریخ صدور گواهینامه:...

کد 919
20 تیر 1395

کد 919

نام شرکت: باغ شهر Garden City نوع گواهینامه: ISO 9001:2008 شماره گواهینامه: 919 دامنه: Management of Urban Services ( Collecting and discharging of city waste and house...

کد 970
20 تیر 1395

کد 970

نام شرکت: شرکت مهندسی فرآیند کیا KIA-PDE نوع گواهینامه: ISO 9001:2008 شماره گواهینامه: 970 دامنه: خدمات مهندسی،مشاوره خرید و اجرا تاریخ صدور گواهینامه: 02/01/2015 تاریخ انقضا...

آرشیو نوشته ها