ISO 14001


استاندارد خانواده ISO 14000  شامل استاندارد هاي بين المللي در رابطه با سيستم هاي زيست محيطي مي باشد. اين استاندارد در سال 1996 ميلادي توسط  سازمان بین المللی استاندارد به وجود آمد و ویرایش بعدی این استاندارد در سال 2004 انجام شده است. استاندارد مذکور تضمين کيفيت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زيست محيطی و حفظ آن، بيان مي نمايند.

سیستم مدیریت محیط زیست:

سیستم مدیریت زیست محیطی ابزاری است که سازمان را قادر می سازد تا به آن سطحی از عملکرد زیست محیطی که مقرر می دارد ، دست یابد و آن را به طور نظام یافته کنترل نماید. اين سيستم شامل ساختار سازماني، فعاليتهاي طرحريزي، تعريف مسئوليتها، تعيين روش ها و فرآيندها و  همچنين در اختيار گيري منابع لازم براي تهيه، اجرا، بازنگري وحفظ خط مشي زيست محيطي سازمان است. استاندارد ISO 14000 نیز نظیر استاندارد ISO 9001 مبتی بر چرخه بهبود PDCA (برنامه ریزی، اجرا، کنترل و اقدام) می باشد.

هدف از پیاده سازی:

ایجاد زمینه مناسبی برای سازمانها در درک مفاهیم محیط زیستی و بکارگیری روشهای متفاوت در طرحریزی،اجرا و کنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رویکرد محیط زیستی فراهم می آورد و منجر به کاهش آلاینده های محیط زیستی میشود.

دامنه کاربرد:

در تمام سازمانها و ارگانهای مختلف برای حفظ محیط زیست ومصرف بهینه کاربرد دارد.

مزایای  پیاده سازی:
 • پیشگیری از آلودگی
 • کاهش پسماند
 • استفاده مجدد از مواد
 • کاهش ریسک فعالیت های زیست محیطی سازمان
 • کنترل هزینه ها و استفاده بهینه مواد اولیه، انرژی و منابع طبیعی
 • توجه به جنبه های زيست محيطی در ارائه خدمات، توليد و کاهش سطح ريسکهای زيست محيطی در فعاليتهای شرکت
 • کاهش اثرات ناگوار ناشی از عملکرد های صنعت بر محیط زیست
 • کنترل هزینه ها و استفاده بهینه مواد اولیه، انرژی و منابع طبیعی
 • بازیافت کنترل شده ضایعات
 • استفاده بهينه از منابع طبيعي
 • صرفه جويي در هزينه و زمان با توجه به نگرش سيستماتيک و آينده نگر
 • افزایش رضايت در محيط و ايجاد انگيزه در کارکنان
 • کسب مزیت رقابتی در مقایسه با رقبا
 • افزایش بهره وری وکاهش بارمالی
 • یگپارچه کردن سیستم های مدیریتی وبهبود روشهای مدیریت
 • کاهش هزینه های ناشی از اتلاف موادو انرژی
 • رعایت قوانین ملی ومرتبط محیط زیستی
 • حفاظت از محیط زیست و توجه به علائق جامعه در این ارتباط


 ویرایش ISO 14001 یکی از ایزوهایی که به طور گسترده استفاده می شود، در حال حاضر برای اظهارنظر عمومی ( مرحله DIS ) تا پایان سال 2015 باز است.
چرا ISO 14001 , ویرایش می شود؟
همه استانداردها هر پنج سال جهت اعمال تغییرات موردنیاز با شرایط موجود و مرتبط با بازار کنونی بازنگری می شوند، ISO 14001:2015 پاسخگوی آخرین روندها می باشد و از سازگاری با سایر استانداردهای سیستم مدیریت مانند ISO 9001  اطمینان حاصل می کند.

الزامات سيستمهاي مديريت زيست محيطي

-دامنه كاربرد ( SCOPE )

-استاندارد مرجع ( NORMATIVE REFRENCES )

-تعاريف ( DEFINITIONS )

        -بهبود مستمر ( Continual Improvement )

        -محيط زيست ( Environment )

        -جنبه زيست محيطي ( Environmental Aspect )

        -پيامد زيست محيطي ( Environmental Impact )

        -سيستم مديريت زيست محيطي ( Environmental Management System )

        - مميزي سيستم مديريت زيست محيطي ( Environmental Management System Audit )

        -هدف كلان زيست محيطي ( Environmental Objective )

        -عملكرد زيست محيطي ( Environmental Performance )

        -خط مشي زيست محيطي ( Environmental Policy )

        -هدف خرد زيست محيطي ( Environmental Target )

        -طرف ذينفع ( Interested Party )

        -سازمان ( Organization

        -پيشگيري از آلودگي ( Prevention of Pollution )

-الزامات سيستم مديريت زيست محيطي ( Environmental Management System Requirements )

-الزامات كلي ( General Requirements )

-خط مشي زيست محيطي ( Environmental Policy )

-طرح ريزي ( Planning )

         -جنبه هاي زيست محيطي ( Environmental Aspects )

         -الزامات قانوني و ساير الزامات ( Legal and Other Requirements )

         -اهداف كلان و اهداف خرد ( Objectives and Targets )

         -برنامه ( هاي ) مديريت زيست محيطي ( Environmental Management Programme(s) )

-اجرا و عمليات ( Implementation and Operation )

         -ساختار و مسئوليت ( Structure and Responsibility )

         -آموزش ، آگاهي و صلاحيت ( Training , Awareness and Competence )

         -ارتباطات ( Communication  )

         -مستند سازي سيستم مديريت زيست محيطي( Environmental Management System Documentatio )

         -كنترل مدارك ( Document Control )

         -كنترل عمليات ( Operational Control )

         -آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري ( Emergency Preparedness and Response )

-بررسي و اقدام اصلاحي ( Checking and Corrective Action )

         -پايش و اندازه گيري ( Monitoring and Measurement )

         -عدم انطباق و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه ( Nonconformance and Corrective and Preventive Action )

         -سوابق ( Records )

         -مميزي سيستم مديريت زيست محيطي (Environmental Management System Audit)

-بازنگري مديريت ( Management Review )


ممیزی شرکت جوشیران
28 اردیبهشت 1395

ممیزی شرکت جوشیران

ممیزی مراقبتی شرکت جوشیران در تاریخ 12/03/95 در محل کارخانه واقع در ماهدشت کرج برگزار شد. شرکت جوشیران فعالیت خود را از سال 1370 با تولید پودر روکش انواع الکترودهای جوشکاری...

ممیزی شرکت بهسازان سیمین

شرکت بهسازان سیمین فعالیت خود را از سال 1370 با تولید پودر روکش انواع الکترودهای جوشکاری جهت مصرف در کارخانجات الکترودسازی آغاز کرد. در روز چهارشنبه 12/03/95 ممیزی ثبت و صدور...

ISO 14001