ساختار استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵  براساس آخرین پیش نویش ارائه شده از ده بخش تشکیل شده است که عناصر استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و هر یک از بخش‌های آن در زیر آمده است. کلیه دارندگان گواهینامه ISO 9001:2008 ملزم به انتقال آن به ورژن جدید این استاندارد می باشند. در صورت درخواست تغییر ورژن و با توجه به رعایت کلیه الزامات ، می توانید این درخواست را از طریق تکمیل فرم به این شرکت ارسال نمایید.

دریافت استاندارد ISO 9001:2015