ISO 3834استاندارد
ISO 3834 توسط کمیته فنی ISO/TC    تدوین گردیده است .

با چاپ ویرایش دوم این استاندارد ویرایش قبلی سال 1994 را از درجه اعتبار ساقط می شود.

استاندارد ایزو 3834 از 5 بخش تشکیل یافته است و هر 5 بخش تحت عنوان کلی الزامات کیفیتی برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی می باشد . این 5 بخش عبارتند از :

بخش اول: معیارهای انتخاب سطح مناسب از الزامات کیفیتی

بخش دوم : الزامات کیفی و نیازمندیهای عمومی

بخش سوم: الزامات کیفی استاندارد

بخش چهارم: مستندات مورد نیاز برای انطباق با الزامات کیفی ایزو 2-3834،3-3834،4-3834

یادآوری : استاندارد ایزو 6-3834 راهنمای استقرار سیستم ایزو 3834 می باشد .

استاندارد ایزو 3834   را که برای موقعیت های مختلف مناسب می باشند را شناسایی می کند برای نمونه در موارد ذیل این استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد:

-       موقعیت های ساختمانی ، مشخصه های جوشکاری و الزامات کیفی

-       توسط تولید کنندگان ، ایجاد و نگه داری الزامات کیفی جوشکاری

-       توسط کمیته هایی که از کدهای سازندگان برای کاربردی کردن استاندارد ها استفاده می کنند الزامات کیفی جوشکاری

-       توسط سازمانهایی که عملکرد کیفی جوشکاری را مورد ارزیابی قرار میدهند ، مانند شرکتهای شخص ثالث ،


الزامات کيفيت براي جوشکاري ذوبي مواد فلزي

ISO3884-2 توسط کميته فني شماره ISO/TC 44 و  زير کميته SC10  تحت عنوان ”يکسان سازي نيازمنديها در زمينه جوشکاري فلزات“ تهيه شده است. 

دامنه کاربرد

اين قسمت از استاندارد ISO3834 الزامات کيفي جامع را براي جوشکاري ذوبي مواد فلزي در کارگاههاي جوشکاري و يا در سايت تعريف مي‌کند.

مراجع اصلي

مدارک زير در راستاي استفاده از اين استاندارد ضروري هستند. براي منابع داراي تاريخ، تنها ويرايش مشخص شده کاربرد داشته و براي منابع بدون تاريخ، آخرين ويرايش (با تمام پيوستها) اعمال خواهد شد.

ISO 3834-1 ، ”الزامات کيفيت براي جوشکاري ذوبي مواد فلزي – قسمت اول: معيارهاي انتخاب سطح مناسب براي استقرار الزامات کيفيت“.

ISO 3834-5 ، ”الزامات کيفيت براي جوشکاري ذوبي مواد فلزي – قسمت پنجم: مدارک داراي کاربرد“

اصطلاحات و تعاريف

اصطلاحات و تعاريف مشخص شده در استاندارد ISO3834-1:2005 ، در اين استاندارد نيز استفاده خواهد شد.

کاربرد اين بخش از ISO 3834

ISO3834-1 ، بعنوان اطلاعات عمومي جهت استفاده از استاندارد  ISO3834  بايد مورد استفاده قرار گيرد.

به منظور برآوردن نيازمنديهاي کيفيت ارائه شده در اين بخش از ISO3834 ، بايد از تطابق با استانداردهاي مرتبط مطرح شده در ISO3834-5 اطمينان حاصل گردد.

الزامات اين بخش از استاندارد ISO 3834 بطور کامل بايد رعايت شود.

در شرايط خاص، بعنوان مثال زماني که سازنده بيشتر با قسمتهاي ديگر استاندارد شامل قسمت سوم يا چهارم سازگاري داشته باشد و يا فعاليت‌هاي بخصوصي را شامل نشود (من جمله عمليات حرارتي) در اينصورت نيازمنديهاي مطرح شده در خصوص اين فعاليتها مي‌توانند از ليست موارد الزامي استقرار استاندارد حذف شوند.

 


ممیزی شرکت جوشیران
28 اردیبهشت 1395

ممیزی شرکت جوشیران

ممیزی مراقبتی شرکت جوشیران در تاریخ 12/03/95 در محل کارخانه واقع در ماهدشت کرج برگزار شد. شرکت جوشیران فعالیت خود را از سال 1370 با تولید پودر روکش انواع الکترودهای جوشکاری...

ممیزی شرکت بهسازان سیمین

شرکت بهسازان سیمین فعالیت خود را از سال 1370 با تولید پودر روکش انواع الکترودهای جوشکاری جهت مصرف در کارخانجات الکترودسازی آغاز کرد. در روز چهارشنبه 12/03/95 ممیزی ثبت و صدور...

ISO 3834