کتاب


جهت خرید کتاب  از طریق این لینک (http://2x97-7ta8-zv45-2y64.appeto.ir/#/nav/e-commerce-run-index) اقدام نمایید.

 نام کتاب: فقر مدیریتی
نام نویسنده: دکتربهرام جلوداری
 قیمت: 90.000 ریال
 دسته بندی: استانداردها
 نام کتاب: ساخت سریع
سازمان یادگیرنده
نام نویسنده: دکتربهرام جلوداری
 قیمت: 100.000 ریال
 دسته بندی: مدیریتی

 نام کتاب: ISO 9001:2015
 قیمت: 100.000 ریال
 دسته بندی: استانداردها
 نام کتاب: مدیریت دانش
 قیمت: 130.000 ریال
 دسته بندی: مدیریتی
 نام کتاب: دستنامه ممیزین
 قیمت: 140.000 ریال
 دسته بندی: استانداردها
 نام کتاب: EFQM 2010
 قیمت: 80.000 ریال
 دسته بندی: مدیریتی

 نام کتاب: ابزارهای موفقیت سازمانی
 قیمت: 200.000ریال
 دسته بندی: مدیریتی
 نام کتاب: ISO 29001
 قیمت: موجود نیست
 دسته بندی: استانداردها
 نام کتاب: ISO 14001:2004
 قیمت: 50.000ریال
 دسته بندی: استانداردهامحتوا
 نام کتاب: استراتژی سازمانتان
 را خودتان تعیین کنید
 قیمت: 50.000 ریال
 دسته بندی: مدیریتی

 نام کتاب: OHSAS 18001:2007
 قیمت: 50.000 ریال
 دسته بندی: استانداردها
 نام کتاب: راهنمای عملی
بهبود مستمر فرآیندها
 قیمت: 50.000 ریال
 دسته بندی: مدیریتی
 نام کتاب: OHSAS 18001
 قیمت: موجود نیست
 دسته بندی: استانداردهامحتوا
 نام کتاب: راهنمای استقرار و
 ممیزی مدیریت کیفیت جامع
 قیمت: موجود نیست
 دسته بندی: استانداردها

 نام کتاب: ISO 9001:2000
 قیمت: موجود نیست
 دسته بندی: مدیریتی
 نام کتاب: استانداردهای 
ISO 9000
 قیمت: موجود نیست
 دسته بندی: استانداردها
 نام کتاب: ISO 9001:2000
 قیمت: موجود نیست
 دسته بندی: استانداردها
 نام کتاب: ISO 18001
 قیمت: موجود نیست
 دسته بندی: استانداردها