انتشارات عصرکیفیت

شرکت انطباق کیفیت آسیا از سال 1375 شروع به تالیف و چاپ کتب متعددی نموده است. همچنین دارای اولین نشریه تخصصی در زمینه مدیریت کیفیت و صنایع می باشد.لینک کانال نشریه عصر کیفیت