کد 963


نام شرکت:

پالایش نفت تبریز

Tabriz Oil Refining Company

نوع گواهینامه: HSE
شماره گواهینامه: 947
دامنه: Oil Product Gasoil,Gasoilne,kerasene,LPG
تاریخ صدور گواهینامه: 13/11/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 12/11/2018
وضعیت: فعال

 


نام شرکت:

پالایش نفت تبریز

Tabriz Oil Refining Company

نوع گواهینامه: HSE
شماره گواهینامه: 947
دامنه: Refining of Crude Oil and Production of Pertrolum Prducts
تاریخ صدور گواهینامه: 22/08/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 22/08/2016
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 963