دوره بین المللی سرممیزی مدیریت ریسک

سر فصل سرممیزی مدیریت ریسک

 

۱- کلیات و مفاهیم پایه

• تعریف مدیریت ریسک و مفاهیم آن

• ماهیت ومعرفی ریسک

• اهمیت و ضرورت مدیریت ریسک

• عناصر اصلی ریسک

• عوامل مؤثربر ریسک

• انواع ریسک

۲- فرآیند ارزیابی و مدیریت ریسک

• شناسایی رویدادها، ریسک ها و فرصت ها

• فنون شناسایی رویدادها

• رابطه ی اهداف و اجزاء

• دستیابی به اهداف

• اجزای مدیریت ریسک

• برنامه ریزی مدیریت ریسک

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
دوره بین المللی سرممیزی مدیریت ریسک