دوره بین المللی سرممیزی مدیریت کیفیت

سر فصل سرممیزی مدیریت کیفیت

• اصول و مباني كيفيت

• روند تغيير نيازها و فرهنگ اجتماعي

• بررسي الزامات استاندارد ISO 9001 ويرايش سال 2015

• شناخت آخرين استاندارد مميزي سيستم هاي مديريت ISO 19011:2011

• آشنايي با اصول مميزي، مديريت مميزي و كاربرد چرخة PDCA در مديريت مميزي

• شناسایی و ثبت اهداف، گستره، برنامه، سوابق و ریسک يك مميزي

• پايش و بازنگري يك برنامة مميزي بعنوان الزام جديد و بهبود دهندة فرآيند

• اصول و مراحل برنامه ريزي مميزي

• اجرا و هدايت تيم مميزي، جمع آوري اطلاعات و روانشناسي مميزي

• جمع بندي اطلاعات، شناخت موارد عدم انطباق و نگرش به علل ريشه اي عدم انطباق ها

• پيگيري عدم انطباق هاي مميزي و اقدامات اصلاحي

• ارزيابي صلاحيت مميزين، الزامات حفظ و بهبود صلاحيت مميزين

• آشنايي با ضوابط بين المللي مميزي شخص ثالث و استانداردهاي راهنما ISO 17021:2011

• آشنايي با مراحل ثبت مميزين و سرمميزين سيستم هاي مديريت كيفيت

دسته ها: آموزش

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
دوره بین المللی سرممیزی مدیریت کیفیت