لیست گواهینامه های ابطال و تعلیقی

کد گواهینامه 
160209039801 تعلیق  شرکت سایپا شیخان 2
970 ابطال  شرکت فرآیندکیا 3
931 ابطال  پژوهشگاه نیرو 4
926  ابطال  شرکت ایرانیان پورچیستا 5
951  ابطال  شرکت قند و شکر بلورین فریمان 6
9101  ابطال  موسسه آموزش گفتگو 7
9101  ابطال  موسسه کیش ایر 8
964 ابطال  شرکت توزیع برق آذربایجان غربی 9
6979  ابطال  شرکت آب و فاضلاب استان ایلام 10
945 ابطال شرکت پایالیو 11
925 ابطال شرکت توزیع نیرو برق مازندران  12
934 ابطال  شرکت شفا فارمد 13
921 تعلیق شرکت صفا صنعت آذربایجان 14
918 ابطال نمایندگیسایپا مستندی 15
971 ابطال کشت و صنعت شیفته آرای شرق 16
935 ابطال    (SANA) سازه اندیشه نسیم البرز 1