لیست گواهینامه های ابطال و تعلیقی

کد گواهینامه 
160209039801 تعلیق  شرکت سایپا شیخان 2
970 ابطال  شرکت فرآیندکیا 3
931 ابطال  پژوهشگاه نیرو 4
926  ابطال  شرکت ایرانیان پورچیستا 5
951  ابطال  شرکت قند و شکر بلورین فریمان 6
9101  ابطال  موسسه آموزش گفتگو 7
9101  ابطال  موسسه کیش ایر 8
964 ابطال  شرکت توزیع برق آذربایجان غربی 9
6979  ابطال  شرکت آب و فاضلاب استان ایلام 10
945 ابطال شرکت پایالیو 11
925 ابطال شرکت توزیع نیرو برق مازندران  12
934 ابطال  شرکت شفا فارمد 13
921 تعلیق شرکت صفا صنعت آذربایجان 14
918 ابطال نمایندگیسایپا مستندی 15
971 ابطال کشت و صنعت شیفته آرای شرق 16
920 ابطال شرکت بیدوایر ایران 17
946 ابطال شرکت صنایع فلزی خوانسار 18
962 ابطال صنایع مفتولی زنجان  19
988   ابطال  شرکت لایزر   20 
964 ابطال  توزیع برق آذربایجان غربی  21 
939   ابطال  پارس سفره گاز   22 
 AQC1027   ابطال  بازرگانی بهان تجارت    23
990 ابطال  شرکت صنعتی مهر آذین نوین تابلو سپاهان  24
928 ابطال 

مدیریت تولید برق زرند

25
947 ابطال 

مجتمع دارویی و درمانی هلال

26
6979 ابطال

آب و فاضلاب استان ایلام 

27
968 ابطال شرکت دانیار 29
983 ابطال شرکت کاریز بند  30
935 ابطال    (SANA) سازه اندیشه نسیم البرز 1