خط مشی کیفیت


 

AQCبه عنوان یک نهاد حقوقی ثبت شده و دارای بیمه مسئولیت شخص ثالث می باشد. مرجع صدور گواهینامه منابع کافی  جهت رعایت کلیه الزامات استانداردهای استقرار داده شده در سازمان و فرآیندهای شرکت در اختیار دارد. تعداد پرسنل مشخص شده و تعداد کافی برای کلیه وظایف  و انجام فرآیندها دارا می باشد.

با ایجاد بخش صدور گواهینامه AQC  بصورت بیطرفانه و جداگانه به صورت بخشی مجزا مسئول روش صدور گواهینامه و مجهز به یک مدیریت با داشتن مسئولیت کلی و پرسنل واجد شرایط است. مدیریت مجموعه تضمین میکند تصمیم صدور گواهینامه و ارزیابی توسط خود او انجام نمیپذیرد بلکه طی پروسه مشخص و مستندی توسط افراد واجد شرایط و شایسته انجام می پذیرد. پرسنل و کمیته تصمیم گیری صدور گواهینامه مشمول هیچ گونه فشار تجاری، مالی و یا دیگر موارد که ممکن است اتفاق بیفتد، نتایج حاصل از فرآیند صدور گواهینامه  تحت تأثیر قرار نمیدهد.

پاداش پرسنل تیم ممیزی براساس نتایج حاصل از گواهیهای اعلام شده نبوده و ارزیابی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

 بخش صدور گواهینامه AQCدارای یک ساختار مستند و حقوقی و با داشتن تعهدات به سیستم مدیریت کیفیت است. این سیستم کیفیت توسط نماینده مدیریت با دقت بیشتر و مضاعفی نسبت به مرجع صدور گواهینامه و با مقررات اساسی و روشهای تعریف شده (از جمله روشهای مربوط به شکایت، اعتراض و اختلافات) در سیستم است و  همچنین به منظور پشتیبانی و اثبات دستیابی به برآورده شدن مداوم الزامات INSO / IEC 17021:2015 ، استاندارد ISO 9001:2015 را اجرا و برقرار نگه داشته است. .اهداف کلیدی عبارتند از:

  • افزایش اثربخشی ممیزیها و ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان
  • افزایش توانمندی کلیه ذینفعان و ارائه آموزشهای اثربخش
  • ایجاد اطمینان مبنی بر رعایت عدم وابستگی به مشتریان و حفظ استقلال در ممیزی، صدور رای و رعایت اصول تضاد منافع
  • توسعه بازار
  • تهیه و ارائه گزارشات موثر و با کیفیت ممیزی در زمان مناسب
  • افزایش درجه اعتماد و رازداری

   این اهداف در راستای خط مشی کیفیت حداقل به صورت سالیانه بازنگری میشود. مدیرعامل شرکت، متعهد به استقرار و توسعه الزامات مدیریت مطابق با استاندارد INSO/IEC17021:2015 و بهبود آنها براساس اندازهگیری عملکرد سیستم مدیریت کیفیت شرکت با استفاده از اجرای ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت میباشد.

 

                                       مدیرعامل                                                         

                                           شبنم حسینی