بیانیه بیطرفی


تعهدات شركت  انطباق کیفیت آسیا  

در فرايند صدور گواهینامه سیستم‌های مدیریت خود، بالاترين ميزان اهمیت را به صداقت، بی طرفی و رعایت تعارضات احتمالی منافع مي دهد. همه کارکنان ملزم و متعهد به تحقق بی طرفی در تمامی امور کاری روزمره خود هستند.

نظارت از نزدیک و سختگیرانه ای بر رعایت بی طرفی افرادی که در فرآیند صدور گواهینامه دخیل هستند برای حصول اطمینان از اینکه مفهوم درک شده باشد و انحرافی رخ ندهد، وجود دارد.

این شرکت روحیه اعتماد را جزء اصول کار خود می داند. اصل اعتماد محور اصلي خدمات صدور گواهینامه به مشتریان و عموم مردم مي باشد كه از طريق محورهاي زير دنبال مي گردد:

  • بی طرف بودن
  • استخدام پرسنل با صلاحیت
  • پاسخ گو بودن به شکایات
  • در نظرگرفتن نظرات یا دیدگاه های متفاوت
  • فراهم آوردن امکان دسترسی به اطلاعات مرتبط جمع آوری شده
  • عدالت
  • شفافیت فرآیندها و حفظ محرمانه گی

در کمیته حفاظت از بی طرفی، ما تجزیه و تحلیل ریسک را در مورد تمامی فعالیت های شرکت انجام میدهیم. این تحلیل ها توسط کمیته حفاظت از بیطرفی شركت که یک کمیته مستقل می­باشد، بررسی می شوند.

رعایت تضاد منافع و عینیت در قرارداد مشتریان آورده شده است به طوری که تمام فعالیت های صدور گواهینامه سیستم مدیریت به شیوه ای مستقل و بی طرف انجام می شود.

                     مدیر عامل                           

                       شبنم حسینی