گواهینامه ها و افتخارات

شرکت انطباق کیفیت آسیا از دو کشور ایران و جزانز تحت نظر مراجع معتبر و بین المللی (IAF)، مشغول به فعالیت می باشد.
AB ایران : سازمان تایید صلاحیت ایران NACI  در این سازمان با نام شرکت انطباق کیفیت آسیا و با این برند مورد تایید قرار گرفته و براساس استانداردها والزامات این سازمان مشغول به فعالیت ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه می باشد. کد مورد تایید 110 می باشد http://naci.isiri.org.ir
برای مشاهده مجوز (ISO 3834) کلیک نمایید.
برای مشاهده مجوز ( ISO 9001 )کلیک نمایید.اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از سازمانه برنامه و بودجه کشور جهت برگزاری دوره های آموزشی.
برای مشاهده تائیدیه  کلیک نمایید.